1. ZMLUVNÝ VZŤAH

 Zmluvný vzťah medzi dodávateľom

 (prevádzkovateľom portálu www.bambalina.sk)

Romar s.r.o.,

Mlynská 22,

040 01Košice

IČO  36580708

a objednávateľom

 vzniká objednávkou služby, t.j. prijatím objednávky operátorom telefonicky, alebo cez internetovú objednávku potvrdením objednávky emailom

 Predávajúci sa zaväzuje

 

Kupujúci sa zaväzuje prevziať a zaplatiť za objednaný tovar

 2. PONUKA

 Dodávateľ aktualizuje svoju záväznú ponuku na webovej stránke www.bambalina.sk. Jednotlivé produkty sú aktualizované a objednanie už neexistujúcich produktov nie je možné.

Všetky ceny sú uvádzané s DPH. Akcie na produkty a služby sú platné vtedy, ak nevypršal termín na ich uplatnenie, alebo neboli ukončené. Všetky akcie sú presne definované na vyššie uvedenej webovej stránke. Prítomnosť alergénnych látok je uvedená na webovej stránke.

 3. OBJEDNÁVANIE

 Objednávku je možné zadať telefonicky na čísle 055 622 01 80, 0908 558 759  alebo elektronicky na vyššie uvedenej webovej stránke počas celej otváracej doby uvedenej na webe. V prípade telefonickej objednávky potvrdzuje príjem objednávky obsluha, v prípade elektronickej objednávky potvrdzuje príjem objednávky systém potvrdením objednávky.

 Minimálna hodnota objednávky je 8,00€

Donášku účtujeme 0,50€

Aktuálne zľavy sa uplatňujú ako sú uvádzané na webe/letáku

Donáška v rámci Košíc je v čase obeda 90 minút

Mimo času obeda je do 70 minút

 4. DODACIE PODMIENKY

 Objednávka bude doručená zákazníkovi najneskôr do 90 minút od potvrdenia objednávky. Donáška sa vykonáva na území mesta Košice v týchto lokalitách: Košice Západ, Sídlisko KVP, Sídlisko Železníky,Myslava, Košice Juh, Košice Sever. Sídlosko jazero obsluhujeme po Textilnú ulicu (ak sa nedohodne inak)

 Objednávateľ sa zaväzuje udať k objednávke podstatné náležitosti ako meno a priezvisko, miesto dodania (ulica, číslo domu, poschodie, meno na zvončeku ak je odlišné od objednávateľa ), telefónny kontakt na objednávateľa, v prípade elektronickej objednávky e mailovú adresu.

 .

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

Objednané jedlo sa platí pri jeho preberaní. Platiť je možné hotovosťou alebo stravnými lístkami.

 6. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je záväzná v momente potvrdenia objednávky personálom v prípade telefonického objednávania a v prípade elektronického objednávania od prijatia objednávky elektronicky obsluhou.

 

  Predávajúci si vyhradzuje zrušiť objednávku v týchto prípadoch:

   adresa)

  7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY  A REKLAMÁCIE

 

Zákazník je povinný po prevzatí tovaru skontrolovať predmet objednávky, jeho úplnosť, alebo či nedošlo k zámene tovaru. Prípadnú reklamáciu objednávky na tieto vady uplatňuje objednávateľ

ihneď.Reklamácie sa vybavujú:

 osobne u donáškára

 8.INFORMAČNÁ POVINNOSŤ O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV

Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo, alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo za účelom ochrany svojich spotrebiteľských podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

 9. ZÁRUKA

Sortiment teplej a studenej kuchyne je určený na okamžitú spotrebu.

Spoločnosť garantuje kvalitu a čerstvosť maximálne do 30 minút od doručenia/dodania objednávky.

 10. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia ochrane osobných údajov a zaväzuje s

a neposkytnúť ich tretej osobe.

Záväzným objednaním kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými

podmienkami predávajúceho.

 

 11. DODATKY A ZMENY OBCHODNÝCH PODMIENOK

Svoje pripomienky na ďalšie skvalitnenie služieb, prípadne iných návrhov na vylepšenie nákupného systému môžete zaslať e-mailom. Pokiaľ sa zmenia pravidlá v internetovom obchode, zverejníme zmenené pravidlá na tejto stránke. Zaregistrovaných užívateľov budeme informovať e-mailom. Nové zmenené pravidlá vstúpia do platnosti automaticky po zverejnení na týchto stránkach. Inak sa pravidlá nemôžu meniť s výnimkou, keď sa obidve strany vzájomne dohodnú vopred, spravidla písomnou formou. Vaše ďalšie používanie služieb po zverejnení zmenených pravidiel na tejto stránke potvrdzuje Váš súhlas s novými pravidlami.